Poland4Business

Podkarpackie Centrum Kompetencji Poland4Business zostało utworzone dzięki dotacji ze środków funduszu europejskiego przyznanej COMMIT POLSKA przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt w ramach działania 1.1 – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP. Utworzone zostały nowe miejsca pracy, gdzie przy porównywalnych kwalifikacjach, doświadczeniu i umiejętnościach, spółka daje pierwszeństwo zatrudnienia kobietom, przyczyniając się w ten sposób do wyrównania szans w dostępie do rynku pracy oraz eliminacji problemu dyskryminacji ze względu na płeć.

Działania takie jak tworzenie nowych rozwiązań opartych na technologii informatycznej, szkolenia w tym zakresie, wyposażanie przedsiębiorstw w nowe nie stosowane dotąd elektroniczne instrumenty zarządzania przyczyniają się wprost do zwiększenia zasobów technologii informatycznych, poziomu kwalifikacji kadry, upowszechniania innowacyjnych narzędzi i metod, co bezpośrednio prowadzi do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności także poprzez profesjonalizację metod zarządzania i komunikacji w przedsiębiorstwach, samorządach i administracji publicznej. Z kolei aktywność na polu nowoczesnych metod komunikacji i public relations oraz współpraca w tym zakresie z przedsiębiorcami, administracją samorządową i innymi organizacjami, wpływa na integrację społeczną i poprawę relacji pomiędzy grupami, poprzez sprawniejszy i skuteczniejszy przepływ informacji, co w dłuższej perspektywie przekłada się na ogólny poziom rozwoju społeczności regionu jako społeczeństwa informacyjnego.

Poland4Business to przedsięwzięcie, w wyniku którego powstała infrastruktura w postaci nowoczesnego budynku biurowego wraz z wyposażeniem, w którym powierzchnia 267,3 m2 została przygotowana specjalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nastąpiło rozszerzenie działalności COMMIT POLSKA o innowacyjne działy skierowane głównie do firm z regionu, w tym MŚP oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, a także kreujące kontakty osób i podmiotów gospodarczych z Polski, Słowacji i Ukrainy oraz aktywizujące lokalną i regionalną przedsiębiorczość:

 • Dział Konsultingu Finansowego i Organizacji Przedsięwzięć Biznesowych prowadzący między innymi Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Konferencyjno-Usługowe.
 • Dział Kooperacji Międzynarodowej i Know-How, który ma na celu organizację i wsparcie biznesowych kontaktów transgranicznych, badania B+R, pozyskiwanie patentów i technologii, we współpracy z podmiotami z Ukrainy i Słowacji, a także koordynowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych i pozyskiwanie źródeł finansowania.
 • Działu Usług IT, który wypracowuje i oferuje innowacyjne narzędzia z obszaru informatyki i komunikacji dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Macierzy Celów Wizerunkowych.

Poland4Business to działania oparte na wiedzy oraz transfer wiedzy między nauką i gospodarką na bazie współpracy z Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnowie.

Nasze Centrum Konferencyjno-Usługowe oferuje wyposażone sale konferencyjne, wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym, jak również nowoczesny system umożliwiający przeprowadzenie telekonferencji. Dodatkowo w Centrum znajduje się sala przeznaczona do prowadzenia szkoleń.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Panią Karoliną Dawida (Dział Konsultingu i Organizacji Przedsięwzięć Biznesowych) rezerwacja@commit.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi oraz osób startujących w pracy na własny rachunek firma COMMIT Polska stworzyła Inkubator Przedsiębiorczości. O pomoc w ramach Inkubatora ubiegać mogą się w szczególności osoby rozpoczynające życie zawodowe, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 6 miesięcy. Beneficjenci otrzymają w szczególności możliwość wynajmu powierzchni biurowej oraz sal konferencyjnych i szkoleniowych na preferencyjnych warunkach. Forma oraz zakres współpracy są każdorazowo negocjowane z Przedsiębiorcą i ustalane w ramach Umowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Karoliną Dawida (Dział Konsultingu i Organizacji Przedsięwzięć Biznesowych) inkubator@commit.pl

Czy efekty działań PR są mierzalne?

Takie i podobne pytania zadaje sobie wielu menedżerów dbających o zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek przedsiębiorstwa. Odpowiedzią jest MACIERZ CELÓW WIZERUNKOWYCH. Proponowana przez nas aplikacja, stworzona w oparciu o autorską koncepcję dr Dariusza Tworzydło, pozwala na łatwe i dokładne określenie punktu wyjścia do działań wizerunkowych przedsiębiorstwa. Dzięki systematyzacji prowadzonych projektów badawczych umożliwia m.in. dokonywanie porównań międzyokresowych. Pozwala na identyfikację potencjalnych ognisk zapalnych, które mogą prowadzić do sytuacji kryzysowych, przede wszystkim zaś pomaga w kształtowaniu programu przemian, jakie powinny dokonać się w firmie w zakresie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego.

Macierz Celów Wizerunkowych wspiera metody oceny efektywności podejmowanych działań oraz:

 • umożliwia dokonywanie monitoringu sytuacji wizerunkowej oraz wyznaczanie trendu zmian,
 • pozwala na wyodrębnienie obszarów „podatnych” na zmiany zewnętrzne i wewnętrzne,
 • systematyzuje procesy badawcze jakie prowadzone są w organizacji,
 • pomaga w dokonywaniu ocen kampanii i ich wpływu na całokształt wizerunku,

Pomagamy w tworzeniu indywidualnego i spójnego systemu tożsamości na rynku poprzez m.in. takie działania, jak: budowanie systemu identyfikacji wizualnej, komunikację z mediami, analizę komunikacji wewnętrznej oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

Integracja Macierzy Celów Wizerunkowych z Barometrem Komunikacji umożliwiła graficzne przygotowanie ankiety do celów badania, jej ocenę i wizualizację wyników w jednym miejscu w technologii internetowej, czyniąc użytkowanie Macierzy Celów Wizerunkowych jeszcze bardziej intuicyjnym.

Ankiety typu „Ankieta dla Macierzy Celów Wizerunkowych” posiadają pytania dostosowane do potrzeb przeprowadzanych badań, które mogą mieć następujące typy:

 • Skala Likerta
 • Skala ważności
 • Skala ocen
 • Skala znajomości
 • Skala semantyczna
 • Tabela ocen

Ponadto poszczególnym odpowiedziom można w łatwy sposób nadać wagi oraz wartości, poprzez wybór z rozwijanej listy jednej z następujących opcji:

 • Brak wpływu
 • Waga 0
 • Waga 1
 • Waga 2
 • Waga 3
 • Waga 4

Macierz Celów Wizerunkowych można nabyć jako osobny produkt, lub też jako element pakietu max Barometru Komunikacji.

Centrum Konferencyjno-Usługowe działające w ramach Podkarpackiego Centrum Kompetencji Poland4Business oferuje zainteresowanym podmiotom gospodarczym możliwość wynajęcia nowoczesnej przestrzeni konferencyjnej wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
Centrum Konferencyjno-Usługowe wyposażone zostało w nowoczesny system informatyczny, umożliwiający przeprowadzenie telekonferencji.
W Centrum Konferencyjno-Usługowym przeprowadzone zostały między innymi zajęcia dla ponad 140 studentów Politechniki Rzeszowskiej w sposób niekolidujący z codzienną pracą osób zatrudnionych w COMMIT Polska oraz beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone przez ekspertów COMMIT Polska miały na celu zbliżenie świata nauki oraz świata biznesu. Uzgadniano możliwości zastosowań zaawansowanych technologicznie systemów ERP w procesach związanych z zatowarowaniem oraz obsługą łańcucha dostaw, wskazywano także dalsze kierunki rozwoju tego typu technologii w oparciu o osiągnięcia współczesnej nauki. Studenci mieli możliwość zapoznania się z problemami logistycznymi, na jakie napotykają przedsiębiorstwa wielooddziałowe oraz technologiami służącymi usprawnieniu i pełnemu koordynowaniu wszystkich procesów związanych z zamówieniami oraz łańcuchem dostaw. Zapoznanie się przez studentów z praktycznymi zastosowaniami tego typu technologii z pewnością przyczyni się do jej rozwoju, a także da młodym ludziom wiedzę przydatną w ich przyszłej pracy zawodowej.W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Panią Karoliną Dawida – Dział Konsultingu i Organizacji Przedsięwzięć Biznesowych

Napisz do nas